image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/2016 z dnia 25.01.2016r.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja
ul. Filmowa 2, 76-200 Słupsk
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienie jest miesięczne prowadzenie pełnej księgowości fundacji w ramach realizowanego projektu „Krok ku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
a) prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi,
b)  kontrola poprawności formalnej księgowych i finansowych dokumentów projektu,
c) sporządzania wymaganych sprawozdań
d) dekretowania dokumentów księgowych
Wyżej wymieniony zakres przedmiotowy może zostać Umową zawężony lub poszerzony.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa w ramach projektu będzie realizowana do 31.12.2016
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
a) oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną)  przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną;
b) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;
c) złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
d) cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz cena ofertowa z podatkiem VAT; cena musi być tylko jedna.
6. KRYTERIA WYBORU OFERTY
a) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium ceny, tzn. wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny;
b) Zamawiający dokona oceny ofert  zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym;
c) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądań od Wykonawcy wyjaśnień 
dot. treści złożonych ofert;
d) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
7. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
a) oferty należy składać na adres Zamawiającego osobiście, pocztą na w/w adres lub wysłać na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29 stycznia 2016 roku.

 

 
Do pobrania :
 
- Oferta
 
 
 
 
 

Wpłać online

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive