image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

W tym roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) po raz pierwszy przygotuje za nas zeznanie podatkowe za 2018 rok. PIT-37 i PIT-38 dostępne będą w Internecie. Jak poruszać się w nowej rzeczywistości, aby nie popełnić błędu przy rozliczeniu podatkowym?

Jak skorzystać z ulg i przekazać 1%?

„Twój e-PIT” – nowa usługa w Internecie
15 lutego br. zostanie uruchomiona przez KAS na portalu podatki.gov.pl nowa usługa „Twój e-PIT”. Dostępna będzie do 30 kwietnia 2019 r.

W tym roku dotyczyć ona będzie: PIT-37 i PIT-38.

Od 15 lutego 2020 r. obejmie także: PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 – dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jakie informacje będą zawarte w usłudze „Twój e-PIT”?
Będzie to automatycznie przygotowane Twoje roczne zeznanie podatkowe. Nie musisz więc składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego. Będzie ono zawierać wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa:

informacje od pracodawców,
dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulg
czy informacje o organizacji pożytku publicznego, której przekazałeś 1% podatku rok wcześniej.
Jak skorzystać z usługi „Twój e-PIT”?
Na portalu podatki.gov.pl wybierz „Twój e-PIT”.
Uwierzytelnij się, wpisując dane: PESEL (albo: NIP i datę urodzenia); kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r.; kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018. Możesz też użyć profilu zaufanego, jeśli go posiadasz.
Sprawdź swoje dane.
Jeśli nie chcesz wprowadzać do zeznania żadnych zmian, zaakceptuj je i pobierz ze strony Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Zeznanie będzie przygotowane dla podatnika indywidualnie. Jeśli chcesz zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub np. jako osoba samotnie wychowująca dzieci, po zalogowaniu do usługi musisz wybrać odpowiednią opcję.
Możesz dokonać innych zmian: zmienić organizację, której przekażesz 1% podatku, zmienić rodzaj ulgi, z której chcesz skorzystać za 2018 r., dodać inne dane, jak np.: odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne.
Możesz odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. Wtedy Twój e-PIT nie będzie brany przez urząd pod uwagę.
Po wprowadzeniu zmian w rozliczeniu zaakceptuj je i wyślij oraz pobierz UPO.
Resort finansów będzie oferował pomoc w przypadku pytań dotyczących rozliczenia (telefonicznie, e-mailowo czy podczas czatu z konsultantem).
Uwaga! Jeśli nie zrobisz nic, Twoje rozliczenie 30 kwietnia br. zostanie uznane za złożone w formie przygotowanej przez KAS.

Ważne! Zeznanie podatkowe za 2018 rok można złożyć do urzędu skarbowego w tradycyjnej formie papierowej.

kobieta wypełnia PIT

Odliczanie ulgi rehabilitacyjnej
Uruchomienie usługi „Twój e-PIT”, polegającej na przygotowaniu przez urząd skarbowy zeznania PIT-37 za 2018 r., nie wpływa na sposób rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej za ten rok.
Ulga rehabilitacyjna rozliczana jest na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że osoby, które będą chciały z niej skorzystać i są do tego uprawnione będą musiały samodzielnie wypełnić w zeznaniu podatkowym pozycje dotyczące tego odliczenia (poz. 19 załącznika PIT/O, a w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków odpowiednio poz. 19 lub 20).
Jeżeli podatnik skorzysta z usługi „Twój e-PIT”, wpisane przez niego kwoty w wyżej wymienionych pozycjach zostaną (przez system) uwzględnione w zeznaniu. Podatnik nie musi sam ich przenosić ani obliczać należnego podatku.
Osoby z niepełnosprawnością rozliczające się za ubiegły rok przede wszystkim powinny pamiętać o poprawności dokonanych odliczeń, a co za tym idzie – zwrócić szczególną uwagę na rodzaj poniesionych wydatków, ich udokumentowanie oraz posiadanie wymaganych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Przekazywanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego
Podobnie jak w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, uruchomienie usługi „Twój e-PIT” nie wpływa na możliwość przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP).
Wzorem lat ubiegłych, podstawą przekazania 1% podatku dla OPP jest wniosek podatnika zawarty w zeznaniu (w tym w PIT-37) albo oświadczeniu PIT-OP.
Jeśli w zeszłym roku przekazałaś/-eś 1% organizacji OPP:

Po wejściu w „Twój e-PIT” znajdziesz dane organizacji, którą wsparłaś/-eś 1% podatku w zeszłym roku. Wyświetli się jej KRS oraz nazwa, jeśli ta organizacja dalej jest uprawniona do pobierania 1%. Pełny wykaz takich OPP znaleźć można na stronie Narodowego Instytutu Wolności.
Możesz zostawić tę samą organizację lub zmienić ją. Możesz też zaznaczyć pole ze zgodą na przekazanie Twoich danych organizacji. Możesz zmieniać i weryfikować wszystkie dane zawarte w polach związanych z 1%. Kwota 1% zaktualizuje się automatycznie wraz ze zmianą kwoty podatku.
Jeśli nic nie zrobisz, i tak przekażesz 1% tej samej organizacji, co w zeszłym roku, jeśli jest ona nadal w wykazie OPP.
Jeśli w zeszłym roku nie przekazałaś/-eś 1% podatku żadnej organizacji:

Pola dotyczące 1% w „Twój e-PIT” będą puste.
System z automatu nie wskaże Ci organizacji OPP – musisz wybrać ją sam(a).
Pole, w którym wybieramy organizację pożytku, znajdzie się obok naszych najważniejszych danych i będzie mocno widoczne.
Aby wskazać KRS wybranej organizacji, musisz wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”.
Więcej szczegółowych pytań i odpowiedzi znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

Ważne! PIT-OP dalej możesz złożyć w urzędzie skarbowym w wersji papierowej. Jest to specjalny PIT dla emerytów i rencistów, rozliczanych przez organy rentowe, który pozwala na wskazywanie organizacji pożytku i przekazanie 1% bez konieczności rozliczania podatku.

Termin zwrotu podatku
45 dni – dla deklaracji składanych elektronicznie, po 15.02.2019 r.
3 miesiące – dla deklaracji składanych w innych formach.
Nowa kwota wolna od podatku
W 2018 r. zmieniła się wartość kwoty wolnej od podatku – wynosi 8001 zł, w efekcie tego kwota zmniejszająca nasz podatek będzie wyższa – wynosi 1440 zł. Więcej podatników skorzysta z podwyższonej kwoty odliczanej od podatku, dotyczy to wszystkich, których roczny dochód nie przekracza 13 tys. zł (w zeszłym roku było to 11 tys. zł). Powyżej tej kwoty dochodu stosowana jest tradycyjna kwota zmniejszająca podatek – 556,02 zł.

Klawisze kalkulatora

Wyższe kwoty wynagrodzeń i świadczeń zwolnionych z podatku PIT
Podniesione zostały kwoty, których nie trzeba rozliczać w PIT.

Wyższe limity obejmują m.in.:

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł,
świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł,
świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde dziecko,
zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł,
wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach,
świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł,
wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe,
świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Wpłać online

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive