Komputer bez barier

Fundacja Progresja zaprasza osoby z niepełnosprawnością z miasta Słupska do udziału w projekcie "KOMPUTER BEZ BARIER 2018". W ramach projektu osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać ze szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera.

Projekt ma na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych (systemy komputerowe, specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz internet) niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy i w społeczeństwie.

Projekt „KOMPUTER BEZ BARIER 2018” skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dowolnym rodzajem niepełnosprawności w wieku od 18 do 64 lat. Projekt przewiduje szkolenia z podstawowej obsługi komputera przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Spotkania będą odbywać się indywidualnie oraz grupowo.

Rekrutacja trwa do 16 września 2018 roku. Szkolenia rozpoczną się już we wrześniu br.

Formularze oraz szczegółowe informacje dostępne są w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Słupsku,
ul. Sienkiewicza 18 tel. 59 726 01 78 lub ul. Filmowa 2 tel. 59 722 20 88 oraz na naszej stronie internetowej.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt realizowany jest przez Fundację Progresja.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Krok ku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Fundacja Progresja zaprasza do udziału w projekcie „Krok ku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących:
 
- miasto Słupsk i powiat słupski 
- miasto Koszalin, powiat koszaliński i sławieński
- miasto Włocławek i powiat włocławski 
 
W ramach projektu zapewniamy uczestnikom/uczestniczkom następujący rodzaj wsparcia: 
 
- przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego,
- szkolenia wzmacniające rozwój osobisty osób niepełnosprawnych
- szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i potrzeb rynku pracy,
- szkolenie z podstaw obsługi komputera
- trzymiesięczne płatne staże zawodowe zgodne z kierunkiem przebytych szkoleń,
- indywidualną opiekę uczestników podczas stażu 
 
SZCZEGÓŁY O PROJEKCIE
 
Projekt „Krok ku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest od 1.01.2016 – 31.12.2016 roku na obszarze 3 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
 
1. Rekrutacja uczestników projektu (1.01.2016 - 31.03.2016)
 
Wsparciem objętych zostanie 27 osób niepełnosprawnych z terenu województw: pomorskiego (9 osób), zachodnio-pomorskiego (9 osób), kujawsko-pomorskiego (9 osób).
Osoby powinny:
- posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
- być nieaktywne zawodowo , poszukujące pracy, bezrobotne (zarejestrowane lub nie w PUP)
- być w wieku aktywności zawodowej
- nie uczęszczać na Warsztaty Terapii Zajęciowej
 
2. Indywidualne Plany Działania (1.02.2016 – 31.05.2016)
 
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD) . Każdy beneficjent zostanie objęty wsparciem w ramach 4 spotkań po 1-godzinie. 
 
3. Szkolenia ogólne (1.05.2016 – 30.06.2016)
 
W ramach szkoleń ogólnych beneficjenci projektu przejdą następujące szkolenia:
- Szkolenie z podstaw przedsiębiorczości ( 2 dni x 8 godz. x 3 województwa)
- Szkolenie z asertywności ( 2 dni x 8 godz. x 3 województwa)
- Szkolenie z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji  ( 2 dni x 8 godz. x 3 województwa)
 
 
4. Szkolenia komputerowe (1.06.2016 – 31.07.2016)
 
Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 2 grupy ( w każdym województwie ) wg poziomu znajomości obsługi komputera. Ogółem uczestnicy w województwach objętym projektem przejdą przez 240 godz. szkoleń.
Szkolenie komputerowe obejmować będzie :
- obsługę edytora tekstów WORD 
- obsługę arkusza kalkulacyjnego Excel
- obsługę poczty elektronicznej (tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail, zarządzanie mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie).
 
5. Szkolenia zawodowe (1.08.2016 – 30.09.2016)
 
Każda z 27 osób niepełnosprawnych przejdzie szkolenie zawodowe zgodnie z określonymi w IPD kwalifikacji zawodowych , predyspozycjami i celami oraz aktualną potrzebą rynku pracy.
Średnio szkolenie zawodowe będzie trwało 120 godzin.
 
6. Staże (1.10.2016 – 31.12.2016)
 
Po szkoleniach zawodowych każdej osobie niepełnosprawnej zostanie zapewniony 3 miesięczny płatny staż zgodnie z kierunkiem przebytych szkoleń.
 
 
 
 
ul. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. (59) 726 01 78
 
ul. Filmowa 2, II piętro
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88
 
 
 
 

Komputer – równe szanse

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Komputer – równe szanse osoby niepełnosprawne z powiatu Słupskiego. Każdy uczestnik szkolenia przejdzie przez 48 godzinny kurs dostosowany do jego indywidualnych potrzeb oraz poziomu wiedzy i umiejętności. 
 
Zajęcia będą miały formułę zarówno indywidualnych spotkań jak i zajęć grupowych, a prócz tego część zadań uczestnicy otrzymają do samodzielnego wykonania w domu. 
 
W szkoleniu udział mogą wziąć osoby w wieku od 18 do 64 lat. Pierwszeństwo mają te ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 
Wcześniej „Komputer – równe szanse” realizowany był  w roku 2012. Środki na projekt Fundacja zdobyła z Powiatu Słupskiego. W ramach projektu przeszkolono 5 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy szkolenia przeszli 16 godzin kursu komputerowego dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb oraz poziomu wiedzy i umiejętności. Dzięki temu osoby niepełnosprawne rozwinęły swoje umiejętności oraz wiedzę potrzebną do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych i niezbędną do funkcjonowania w życiu społecznym.  
 
ul. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. (59) 726 01 78
 
ul. Filmowa 2, II piętro
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88

Pomysł na Siebie

W 2012 roku Fundacja realizowała projekt pn. „Pomysł na siebie”, który był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form pomocy:
- wsparcie merytoryczne ze strony doradcy zawodowego (przygotowanie i pomoc w realizacji indywidualnych programów poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne),
- szkolenia wzmacniające rozwój osobisty osób niepełnosprawnych (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, asertywność),
- szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe osób niepełnosprawnych (obsługa komputera i pakietu Office, podstawy przedsiębiorczości).

Wsparciem zostało objętych 20 osób niepełnosprawnych. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom zwiększyła się wiedza i umiejętności beneficjentów ostatecznych projektu, a tym samym – zwiększyła się ich atrakcyjności na lokalnym otwartym rynku pracy. W rezultacie pracę znalazło 5 osób niepełnosprawnych.

Więcej artykułów…

  1. Psycholog
  2. Radca prawny

Podkategorie

WWW - Powiat Słupski

Fundacja Progresja rozpoczęła w tym roku realizację projektu „WWW – Warto Wiedzieć Więcej 2014” dla pracodawców z otwartego rynku pracy z powiatu słupskiego zatrudniających osoby niepełnosprawne. Projekt przewiduje spotkania z pracodawcami na temat korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych np. dofinansowania do wyposażenia stanowiska pracy, do adaptacji miejsca pracy czy dofinansowania do wynagrodzeń. W ramach działań punkt PION przy ulicy Sienkiewicza 18 będzie oferował pomoc osobom niepełnosprawnym z powiatu przy wypełnianiu wniosków o wsparcie finansowe dotyczące likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych oraz dofinansowań do turnusów i sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych. Specjaliści w punkcie PION będą informować o ulgach i uprawnieniach z jakich mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

 

Serdecznie zapraszamy:

ul. Sienkiewicza 18
lub ul. Filmowa2, II piętro

76-200 Słupsk

tel. 59 726 01 78
59 722 20 88

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive