Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), definicja osoby niepełnosprawnej brzmi:

„Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej”.

Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Dawny system orzecznictwa

Obecny system orzecznictwa

Orzeczenia Komisji Lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia

Orzeczenia lekarzy orzeczników

Orzeczenia Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenia rentowe dla rolników KRUS

I grupa Inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

***

III grupa inwalidzka

Częściowa niezdolność do pracy

Lekki stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


*** w orzeczeniach KRUS nie występuje odpowiednik II grupy

Stopnie niepełnosprawności:

 • Lekki
 • Umiarkowany
 • Znaczny

Zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Symbole przyczyn niepełnosprawności:

 • *01-U
 • *02-P
 • 03-L
 • *04-O
 • 05-R
 • *06-E
 • 07-S
 • 08-T
 • 09-M
 • 10-N
 • 11-I
 • *12-C

Upośledzenie umysłowe.

*Schorzenie specjalistyczne!

Choroby psychiczne.

*Schorzenie specjalistyczne!

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

Choroby narządu wzroku.

*Schorzenie specjalistyczne przy znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności!

Upośledzenie narządu ruchu.

Epilepsja.

*Schorzenie specjalistyczne!

Choroby układu oddechowego i krążenia.

Choroby układu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego.

Choroby neurologiczne.

Inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.

Całościowe zaburzenia rozwojowe.

*Schorzenie specjalistyczne!

Lodołamacze 2016

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Wpłać online