Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł i wydawana jest wyłącznie na czas określony, tj. na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014 roku, utracą z dniem 1 grudnia 2014 roku swoją ważność.

Od dnia 1 lipca 2014 roku kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

  • Osoby uprawnione
  • Wnioski

Od dnia 1 lipca 2014 roku karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

UWAGA
Osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 roku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

UWAGA
Osoby posiadające orzeczenia o stopniu znacznym, wydane przed 1 lipca 2014 roku wraz z symbolem 04-O, 05-R lub 10-N, uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 roku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

UWAGA
Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, 05-R lub 10-N.

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 roku orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Wniosek należy złożyć w:
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
ul. Poniatowskiego 4A

76-200 Słupsk

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

UWAGA
W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikami PZOON w Słupsku wraz z aktualnym orzeczeniem, aby ustalić, czy spełnione są przesłanki do wydania karty parkingowej.

Pobierz wnioski