MODUŁ III programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Realizatorem Modułu III programu  -  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Słupsku jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , a dla osób z powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu zgodnie z rozdziałem III ust. 6 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III(…) „ programu są wyłącznie :

- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,

- uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,

- podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,

- podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków 

PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki;

- pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

- pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

W ramach Modułu III, osoby niepełnosprawne, które są podopiecznymi w/w placówek 1 – 7  mogą otrzymać wsparcie w formie dofinansowania kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych z uwagi na brak możliwości organizacji zajęć w placówce w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii,  przy spełnieniu dodatkowo następujących wszystkich przesłanek*:

* podopieczny placówki utracił w okresie od dnia 9 marca 2020 roku (…) możliwość korzystania z zajęć w placówce przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy, których dotyczy wniosek o dofinansowanie (rozdz. III ust. 5 pkt 1 „Kierunków(…) ),

* placówka rehabilitacyjna, w której utracił wsparcie świadczy pomoc w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 miesięcy w roku (rozdział  II ust. 10 programu),

* podopieczny placówki nie otrzymał już innej pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych,

* gdy za miesiąc, za który podopieczny placówki ubiega się o dofinansowanie w programie nie  nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z zapisem Programu „Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie pomocy, w przypadku każdego podopiecznego wnioskować o pomoc można tylko raz”, dlatego też chcąc uzyskać pełne, możliwe wsparcie w programie, Uczestnik spełniający wymogi programu, gdy zaistniały wszystkie pozostałe przesłanki do udzielenia pomocy, powinien wpisać we wniosku 3 miesiące i kwotę 1 500 zł.

Dofinansowanie w Module III, może zostać przyznane maksymalnie w wysokości 500 zł na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

UWAGA: nie należy wycofywać złożonego już wniosku z Systemu Obsługi Wsparcia, celem rozszerzenia dofinansowania. Nie należy również składać powtórnie wniosku, gdy złożony został np. przez System Obsługi Wsparcia do innego Realizatora (wnioski te są przekazywane między Realizatorami).

Każdy uczestnik programu oraz jego opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami programu oraz procedurą  dot.: „Pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” .

Pobierz wniosek