Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu Samodzielność- Aktywność- Mobilność- Mieszkanie dla absolwenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat programu, który spełnia następujące warunki:

- posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będzie najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami na cele mieszkaniowe, w związku z rozpoczynaniem aktywności zawodowej. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) .

 Nabór wniosków trwać będzie od 3 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.