image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy z regulowaniem należności z tytułu wpłat na PFRON możesz wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Twój wniosek powinien zawierać
imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy,
dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),
identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
prośbę o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat na Fundusz ze wskazaniem okresu zadłużenia,
uzasadnienie:
przyczyny powstania zadłużenia,
przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości,
proponowane warunki spłaty (ilość lub kwota rat, termin płatności rat),
podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem zajmowanego stanowiska – pamiętaj, że wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.
Jeżeli we wniosku zostaną wykryte braki, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Jeśli ich nie usuniesz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

W przypadku zaległości już objętych decyzją ratalną bądź odroczeniową możesz złożyć wniosek o zmianę tej wydanej decyzji w części rat, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Wniosek wraz z dokumentami możesz przesłać elektronicznie
za pomocą portalu ePUAP oraz
z uwagi na wyjątkowe okoliczności w formie scanu na skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
jak również wysłać pocztą.

We wniosku powinieneś wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej:

w przypadku pełnej księgowości - sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, ) za lata 2018-2019, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
w przypadku, gdy nie ma obowiązku sporządzania ww. sprawozdań finansowych – wyciągów z księgi przychodów i rozchodów lub zeznań podatkowych rocznych PIT za ww. okres, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, które powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;
oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy powinno być aktualne na dzień złożenia oświadczenia;
formularza (obowiązującego od dnia 15.11.2014 r.) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony;
Formularz - pomoc de minimis. 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Fundusz prosi o nadesłanie formularza informacji przedstawianych przez podmiot przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Strony.

Formularz - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. Euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze drogowego transportu towarów limit pomocy de minimis wynosi 100 tys. Euro, dla sektora rolnictwa limit wynosi 20 tys. Euro, a dla sektora rybołówstwa i akwakultury 30 tys. Euro.

źródło: www.pfron.org.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.