Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), definicja osoby niepełnosprawnej brzmi:

„Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej”.

Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Dawny system orzecznictwa

Obecny system orzecznictwa

Orzeczenia Komisji Lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia

Orzeczenia lekarzy orzeczników

Orzeczenia Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenia rentowe dla rolników KRUS

I grupa Inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

***

III grupa inwalidzka

Częściowa niezdolność do pracy

Lekki stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


*** w orzeczeniach KRUS nie występuje odpowiednik II grupy

W ramach projektu Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION, osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z bezpłatynych porad psychologa i radcy prawnego.

Fundacja Progresja zapewnia nieodpłatną pomoc specjalistów z zakresu psychologii oraz prawa dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów.
 
Godziny dyżurów specjalistów:
 
Psycholog
wtorek i czwartek, godz. 9.00 - 11.00 i 15.00 - 19.00
 
Radca Prawny
wtorek i czwartek, godz. 11.30 - 15.00
 
W celu skorzystania z usług specjalistów PION zapraszamy do telefonicznej, mailowej lub osobistej rejestracji:
 
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel. (59) 726 01 78
 
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88

Podkategorie

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni:
 
Wnioskodawcy nie zatrudnieni:
 
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek) 
65%* 50%*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)

Dofinansowanie kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
 
dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawcó
 
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:
 

1) 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

5) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego

7) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie.

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny.
Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
 
do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
 
do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe).
 
do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie), uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
 
Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.
 
Adresaci modułu II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
 
W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form
kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę
(czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny). Kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę. Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Informacje na temat dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Turnus jest zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się:

1) osoby powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

2) osoby do ukończenia 16 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym  empatia.mpips.gov.pl

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, a przeciętny miesięczny dochód, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w ciągu całego roku kalendarzowego. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny składa się odpowiednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotu artykułów i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w miejskich lub powiatowych centrach pomocy rodzinie o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Pomoc finansowa ze środków PFRON jest przyznawana w formie dofinansowania lub refundacji:

1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

2) do 150% sumy kwot limitu, o którym mowa w pkt 1 wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Warunkiem dofinansowania jest to, że przedmiot musi zostać zakupiony przy udziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby otrzymać dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, osoba niepełnosprawna powinna złożyć wniosek wraz z kopią orzeczenia, kopią zlecenia, ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach NFZ i kwotą udziału własnego. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł i wydawana jest wyłącznie na czas określony, tj. na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014 roku, utracą z dniem 1 grudnia 2014 roku swoją ważność.

Od dnia 1 lipca 2014 roku kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

W ramach projektu PION, osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie ich rodzin i opiekunowie mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa.
 
Dyżur psychologa odbywa się w każdy wtorek i czwartek
w godzinach od 9.00 do 11.00  i 15.00 do 19.00.

Bezpłatna infolinia PION: 
800 200 258 (dostępna w czasie dyżurów psychologa).
 
W celu skorzystania z usług specjalistów PION zapraszamy do telefonicznej, mailowej lub osobistej rejestracji:

Biuro PION
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel. (59) 726 01 78

Biuro Fundacji Progresja
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

RADCA PRAWNYspecjalista PION

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.