Statut Fundacji Progresja z siedzibą przy ul. Deotymy 24 w Słupsku.

  • Rozdział I
  • Rozdział II
  • Rozdział III
  • Rozdział IV
  • Rozdział V

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Progresja, zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez:

1) Bartłomieja Czyża,

2) Krzysztofa Kowala,

3) Patryka Rozentala,

zwani dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 października 2010 r. przez notariusza Piotra Grzeszczaka z numerem Repertorium A Nr 6222/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Słupsk.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 6

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa na terenie kraju,

2) przystępować i łączyć się z innymi w fundacjami, osobami prawnymi

3) wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 7

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celami Fundacji są zwiększenie szans dostępu, dla osób niepełnosprawnych, do zatrudnienia, edukacji, nowoczesnej technologii, informacji, oraz ich integracja społeczna i rehabilitacja.

§ 11

A. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej :

1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Działalność ekspercką, inicjowanie badań naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nowych technologii i systemów informatycznych dla osób niepełnosprawnych, seniorów.

3. Skupianie wokół celów fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych zainteresowanych i wspierających jej działania i cele,

4. Działania na rzecz zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny,

5. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnym pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,

6. Promocje edukacji, działalność oświatowa prowadzona na rzecz osób niepełnosprawnych uczniów i osób dorosłych oraz seniorów.
Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z osobami niepełnosprawnymi,

8. Przygotowywanie i kształcenie kadr wspierających osoby niepełnosprawne w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej,

9. Pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,

10. Ochrona praw oraz działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

11. Reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,

12. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych,

13. Kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej poprzez popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,

14. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych.

15. organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów.

16. organizowanie  wycieczek,  wyjazdów  integracyjnych, obozów

17.Działalność na rzecz osób starszych (seniorów), w tym ich aktywizacja przeciwdziałająca marginalizacji społecznej, prowadzenia działań samopomocowych i integrujących osoby starsze oraz niepełnosprawne, w tym integracja międzypokoleniowa.

B.Fundacja prowadzi działalność odpłatną. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji służy realizacji celów statutowych.
Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

63.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- wdrażanie systemów informatycznych dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych
- budowa serwerów dla organizacji pozarządowych
- budowa sieci informatycznych dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych

62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- szkolenia komputerowe dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych

62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- administracja serwerami
- zarządzanie systemami informatycznymi

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- konfiguracja serwerów dla organizacji pozarządowych
- optymalizacja sieci komputerowych dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych

63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- tworzenie i zarządzanie bazami danych dla organizacji pozarządowych
- administracja portalami internetowymi

94.99.Z

Działalność pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie indziej  niesklasyfikowana
- organizowanie  wycieczek,  wyjazdów  integracyjnych, obozów

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych w całości przekazany przez Fundatorów w częściach jak wskazanych w Akcie założycielskim.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Przychody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapisów;

2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;

3) zbiórek i imprez publicznych;

4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

6) dochodów z działalności odpłatnej.

§ 16

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

a) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego Fundacji
b) zabrania się Fundacji :
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi  członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

- nie przeznacza zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim zatrudnione

 § 17

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd - za zgodą Rady Fundacji - składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ORGANY FUNDACJI

§ 18

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,
`
2) Zarząd.

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 19

1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.

2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po zaakceptowaniu kandydatury przez fundatorów.

3. Członków Rady Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.

Członkowie Rady :
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§ 20

Powołuję się pierwszą Radę Fundacji w składzie:

1) Krzysztof Kowal – jako przewodniczącego Rady

2) Bartłomiej Czyż – jako wiceprzewodniczący Rady

§ 21

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

1) jednogłośnego odwołania przez pozostałych członków Rady Fundacji w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

2) śmierci jej członka;

3) złożenia przez niego rezygnacji;

4) przekroczenia 70-tego roku życia;

5) dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej w trybie określonym w § 25.


§ 22

1. Rada Fundacji jest jej organem nadzorczym i doradczym.

2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

1) zmiana celów i statutu Fundacji,

2) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,

3) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym prezesa Zarządu i członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 27;

4) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

5) zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd;

6) ustalanie regulaminu pracy Zarządu;

7) zatwierdzanie opracowywanego przez zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

8) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

9) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu;

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom.

 

11) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji

Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 23

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie:

1) przewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji w przypadku dwuosobowego składu Rady Fundacji,

2) przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji w przypadku trzy i więcej osobowego składu Rady Fundacji.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.

§ 24

1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.

2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu.

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 25

1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie dwóch albo trzech osób;

2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech albo pięciu osób.

W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - głos wiceprzewodniczącego.

2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 26

1. Zarząd składa się od 2-4 członków.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

3. Powołując osobę do składu Zarządu Rada Fundacji wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu: prezesa i członka zarządu.
Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 27

Powołuje się pierwszy Zarząd Fundacji w składzie:

1) Prezes Zarządu
2) Wiceprezes Zarządu

2) Członek Zarządu.

§ 28

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

1) upływu kadencji;

2) śmierci członka Zarządu;

3) odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:

a) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

c) naruszenia postanowień statutu Fundacji;

d) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

e) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

§ 29

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 30

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

2) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

3) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

6) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

7) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

8) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

2. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 32

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samoistnie.

§ 33

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jego członków; W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 34

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 35

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy na rok.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36


Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga uchwały Rady Fundacji.

§ 37

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 38

Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rada Fundacji.

§ 39

Fundacja ulega likwidacji wobec:

- wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§ 40

1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.

2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 10 statutu. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

§ 41


Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 7 statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 42

1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 18 października 2010r.

2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana w statucie dokonano Uchwałą Rady Fundacji z dnia 13.11.2017