• Projekty
  • 1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg” oraz Fundacją Progresja realizują projekt pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02. Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 6 971 351,71 PLN
Dofinansowanie z UE: 6 625 637,00 PLN

CEL
Celem projektu jest stworzenie nowych, trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz rozbudowa i udoskonalenie istniejącego systemu wsparcia przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w procesie rewitalizacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
I 2018 – XII 2021

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizowanego (centrum miasta wraz z ościennymi dzielnicami) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin.

DZIAŁANIA
W projekcie przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:
- praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
- świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych);
- organizacja i prowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych;
- rozwój nowoczesnego systemu teleopieki;
- działalność asystentów osób niepełnosprawnych;
- funkcjonowanie telefonu zaufania;
- usługa „złotej rączki”;
- działalność animatora lokalnego ds. seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- zajęcia grupowe i specjalistyczne poradnictwo dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- wdrożenie Informatycznego Rejestru Dostępnych Usług Społecznych;
- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego;
- utworzenie i prowadzenie psychologicznej poradni rodzinnej z mieszkaniem terapeutycznym.

EFEKTY
Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, wydłużona lub zwiększona zostanie ich samodzielność bądź możliwe będzie funkcjonowanie przy wsparciu z zewnątrz ale w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi zostanie odsunięta w czasie, ewentualnie całkowicie zniwelowana. Z kolei działania skierowane do rodzin nie w pełni wydolnych wychowawczo, przyczynią się do podniesienia poziomu pedagogizacji rodziców, zahamowany zostanie proces wykluczania społecznego dzieci i młodzieży, co w efekcie ograniczy ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.