Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników, którzy pomagają pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie:
- czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
- czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez osobę niepełnosprawną na stanowisku pracy.

Konieczność korzystania przez osoby niepełnosprawne z asysty musi być udokumentowana zaświadczeniem o zasadności pomocy, wydanym przez lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia oraz ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.

Asystent Pracyprocedury w regionach

  • Powiat słupski
  • Słupsk

Obecnie PUP w Słupsku nie realizuje zwrotów kosztów o przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnych z powodu braku środków.

Obecnie Urząd Miasta w Słupsku nie realizuje zwrotów kosztów o przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnych z powodu braku środków.