Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

  • Podmioty uprawnione
  • Wysokość dofinansowania
  • Procedura rejestracji
  • Procedura uzyskania dofinansowania
Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy:
1) pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
2) pracodawcy zatrudniający 25 i więcej pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,
3) pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.
4) ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886) (art. 1 pkt 8 lit.b) przewiduje,że pracodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowania do wynagrodzenia na tzw. starego pracownika, czyli osobę, która w momencie zatrudnienia była zdrowa i dopiero po jakimś czasie nabyła niepełnosprawność. Nowe przepisy będą miały zastosowanie od 1 lipca 2016r.

Warunkiem jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy:
- finansującemu wynagrodzenie pracownika ze środków publicznych (czyli miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych),
- posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwoty 100 zł,
- zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %.
- znajdujączemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
- gdy ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
- gdy udzielono pracodawcy pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Obecnie miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje maksymalnie w kwocie:

Stopień niepełnosprawności ze schorzeniem specjalistycznym bez schorzenia specjalistycznego
znaczny 3 600 zł 2 400 zł
umiarkowany 2 250 zł 1 350 zł
lekki 1 100 zł   500 zł


Schorzenia specjalistyczne: choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja, dysfunkcja narządu wzroku (nie dotyczy lekkiego stopnia - 04-O).

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy w stowarzyszeniach i fundacjach, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą 75% tych kosztów.
Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
 
Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności z ustalonym prawem do emerytury.
 
Wysokość dofinansowania ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

 

Pracodawca składa wniosek i informację w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Pracodawca przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wraz z pierwszym wnioskiem dane o pracodawcy zawierające:
1) pełną nazwę oraz jej skrót, o ile posiada,
2) numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
3) adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy,
4) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy,
5) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON.

Pracodawca załącza do wniosku dokumenty:
- kopię aktualnych dokumentów potwierdzających dane o NIP i REGON,
- upoważnienie osoby przesyłającej te dane lub dokumenty, o których mowa wyżej, potwierdzające do występowania w imieniu pracodawcy.

Dokumenty w formie pisemnej należy przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Pracodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek lub informację otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego.

Jak uzupełnić wniosek Wn-D i załącznik INF-D-P 

Jak uzupełnić formularz INF-O-PP

Pobierz wnioski

Pracodawca składa w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą:
- wniosek o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc o symbolu Wn-D,
- miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P.
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PP.
Uwaga! Od 1 lipca 2016 r. pracodawcza może złożyć wniosek o dofinansowanie pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika (tj. z chwilą, gdy pracownik dysponuje wypłacona kwotą) - z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

Dokumenty należy przekazywać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej przesłać na adres:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

W terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz przekazuje miesięczne dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

Pobierz wnioski