Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe).

  • Podmioty uprawnione
  • Wysokość refundacji
  • Procedura rejestracji
  • Procedura uzyskania refundacji

Aby móc ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą powinna:
1) prowadzić działalność gospodarczą,
2) posiadać orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem,
3) być zobowiązaną do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłacać je w całości,
4) nie posiadać zaległości wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł,
5) nie znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Od stycznia 2024 r. 
1) 916,35 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
2) 375,55 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy wynosi:

Od stycznia do czerwca 2024 r. 
248,41 zł - na ubezpieczenie emerytalne,
101,81 zł - na ubezpieczenie rentowe.

Od lipca do grudnia 2024 r. 
251,81 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
103,20 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Kwoty przysługującej refundacji zależą od stopnia niepełnosprawności:
- 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Beneficjent, który wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-G. Aby dokonać rejestracji wnioskodawca powinien przekazać wraz z pierwszym wnioskiem (osobiście lub pocztą):

1) dane wnioskodawcy zawierające:
a) pełną i skróconą nazwę, o ile posiada, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,
b) numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
c) adres zamieszkania wnioskodawcy,
d) adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
e) imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem,

Dodatkowo dokumenty:
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM),
- oświadczenie o braku zobowiązania zgodnie z przepisami o rachunkowości, do sporządzania sprawozdań finansowych,
- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej,
 

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numery REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, to jest:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
- kopię dowodu osobistego,
- kopię decyzji o nadaniu NIP.

3) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,

4) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej, musi zaznaczyć pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” w części „Oświadczenia” na wniosku Wn-U-G. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzyma od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz.

Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz. Wnioskodawca:
1) rejestruje w programie informatycznym wyżej wymieniony certyfikat,
2)niezwłocznie informuje Fundusz o,
a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,
b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

Jak uzupełnić wniosek Wn-U-G 

Jak uzupełnić formularz INF-O-PDM 

Pobierz wnioski

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o refundację (Wn-U-G) w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Termin do złożenia wniosku o refundację składek przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej, musi zaznaczyć pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” w części „Oświadczenia” na wniosku Wn-U-G. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzyma od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz.

Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz. Wnioskodawca:
1) rejestruje w programie informatycznym wyżej wymieniony certyfikat,
2)niezwłocznie informuje Fundusz o,
a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,
b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego.
Wnioskodawca mający uprawnienia do przesyłania wniosku w formie dokumentu elektronicznego może złożyć dokument w formie pisemnej w celu zachowania terminu, jeżeli złożenie dokumentów w danym miesiącu w formie elektronicznej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

Dokumenty w formie pisemnej dotyczące refundacji składek powinny być składane do Biura Funduszu mieszczącego się pod adresem:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Pobierz wnioski