Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie i emerytalno-rentowe.

  • Podmioty uprawnione
  • Wysokość refundacji
  • Procedura rejestracji
  • Procedura uzyskania refundacji

Niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników mogą ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne jeśli:
1) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
2) posiadają orzeczenie (własne lub/i domownika) o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,
3) terminowo opłacają składki na ubezpieczenia społeczne w całości,
4) nie posiadają zaległości wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł.

Przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
- ukończyła 16 lat,
- pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
- stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Składka zdrowotna opłacana przez niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika nie podlega refundacji.

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, jeśli wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-A. Aby dokonać rejestracji wnioskodawca jest zobowiązany przekazać (osobiście lub pocztą) wraz z pierwszym wnioskiem:

1) dane o wnioskodawcy zawierające:
a) imię i nazwisko wnioskodawcy,
b) numery: PESEL i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
c) adres zamieszkania wnioskodawcy,
d) adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem,

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer NIP, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa, to jest:
- kopię dowodu osobistego,
- kopię decyzji o nadaniu NIP,

3) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika,

4) kopię aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników,

5) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1-4, do występowania w imieniu wnioskodawcy - jeżeli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w jego imieniu, może skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz,

6) formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn-U-A w formie elektronicznej, musi zaznaczyć pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” w części „Oświadczenia” na wniosku Wn-U-A. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzyma od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz.

Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-A w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:
1) rejestruje w programie informatycznym wyżej wymieniony certyfikat,
2) niezwłocznie informuje Fundusz o:
a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,
b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

Pobierz wnioski

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składa wniosek o wypłatę refundacji składek w miesiącu następującym po miesiącu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał. Ostatnim dniem, w którym może złożyć wniosek jest 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał. Termin do złożenia wniosku o refundację składek przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn-U-A w formie elektronicznej, musi zaznaczyć pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” w części „Oświadczenia” na wniosku Wn-U-A. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzyma od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz.

Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-A w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:
1) rejestruje w programie informatycznym wyżej wymieniony certyfikat,
2) niezwłocznie informuje Fundusz o:
a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,
b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Dokumenty w formie pisemnej dotyczące refundacji składek powinny być składane do Biura Funduszu mieszczącego się pod adresem:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Pobierz wnioski