Równe szanse - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Projekt „Równe szanse - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest od 1.01.2020-31.03.2021 roku na terenie Słupska i powiatu słupskiego.

W ramach projektu realizowane są działania:

1.Usługi asystenckie (1.01.2020-31.03.2021)
Celem wsparcia jest:
- zwiększenie samodzielności do pełniejszego życia społecznego osób niepełnosprawnych
- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Zakres wsparcia usług asystenckich:
a) pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Wsparcie psychologiczne (1.01.2020-31.03.2021)
Celem wsparcia psychologa jest:
- zwiększenie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych,
- zmniejszenie poczucia bezradności w zdefiniowaniu wyborów życiowych, które może dokonać osoba z niepełnosprawnością,
- zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości.

Zakres wsparcia psychologa:
Bezpłatne porady dla uczestników projektu. Indywidualne rozmowy po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Biuro Fundacji Progresja
ul. Filmowa 2, II piętro
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88

Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” oraz Towarzystwem Nasz Dom realizują projekt pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02.Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 5 158 826,52 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 900 885,19 PLN

CEL
Celem działań projektowych jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
II 2018 – XII 2020

GRUPA DOCELOWA
Wsparciem w ramach projektu otrzymają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin, w szczególności seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami.

DZIAŁANIA
W projekcie przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:
- praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
- świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych);
- organizacja i prowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych;
- rozwój nowoczesnego systemu teleopieki;
- funkcjonowanie telefonu zaufania;
- zajęcia grupowe i specjalistyczne poradnictwo dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- utworzenie i prowadzenie 2 mieszkań wspomaganych;
- usługi wspierające rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji (konsultacje, psychoterapia, warsztaty i in.)

EFEKTY
Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów i osób z niepelnosprawnościami, wydłużona lub zwiększona zostanie ich samodzielność i możliwe będzie funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w Domu Pomocy Społecznej zostanie odsunięta w czasie luz zniwelowana. Działania skierowane do rodzin przyczynią się do podniesienia poziomu pedagogizacji opiekunów, będą miały charakter profilaktyczny, ograniczą ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg” oraz Fundacją Progresja realizują projekt pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02. Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 6 971 351,71 PLN
Dofinansowanie z UE: 6 625 637,00 PLN

CEL
Celem projektu jest stworzenie nowych, trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz rozbudowa i udoskonalenie istniejącego systemu wsparcia przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w procesie rewitalizacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
I 2018 – XII 2021

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizowanego (centrum miasta wraz z ościennymi dzielnicami) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin.

DZIAŁANIA
W projekcie przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:
- praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
- świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych);
- organizacja i prowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych;
- rozwój nowoczesnego systemu teleopieki;
- działalność asystentów osób niepełnosprawnych;
- funkcjonowanie telefonu zaufania;
- usługa „złotej rączki”;
- działalność animatora lokalnego ds. seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- zajęcia grupowe i specjalistyczne poradnictwo dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- wdrożenie Informatycznego Rejestru Dostępnych Usług Społecznych;
- utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego;
- utworzenie i prowadzenie psychologicznej poradni rodzinnej z mieszkaniem terapeutycznym.

EFEKTY
Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, wydłużona lub zwiększona zostanie ich samodzielność bądź możliwe będzie funkcjonowanie przy wsparciu z zewnątrz ale w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi zostanie odsunięta w czasie, ewentualnie całkowicie zniwelowana. Z kolei działania skierowane do rodzin nie w pełni wydolnych wychowawczo, przyczynią się do podniesienia poziomu pedagogizacji rodziców, zahamowany zostanie proces wykluczania społecznego dzieci i młodzieży, co w efekcie ograniczy ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Słupski Lider Aktywności Obywatelskiej

Zapraszamy na uroczystą Galę Obywatelską, która odbędzie się 21 grudnia (środa) o godzinie 11:00 w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 3.

Czytaj więcej...

Podkategorie

WWW - Powiat Słupski

Fundacja Progresja rozpoczęła w tym roku realizację projektu „WWW – Warto Wiedzieć Więcej 2014” dla pracodawców z otwartego rynku pracy z powiatu słupskiego zatrudniających osoby niepełnosprawne. Projekt przewiduje spotkania z pracodawcami na temat korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych np. dofinansowania do wyposażenia stanowiska pracy, do adaptacji miejsca pracy czy dofinansowania do wynagrodzeń. W ramach działań punkt PION przy ulicy Sienkiewicza 18 będzie oferował pomoc osobom niepełnosprawnym z powiatu przy wypełnianiu wniosków o wsparcie finansowe dotyczące likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych oraz dofinansowań do turnusów i sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych. Specjaliści w punkcie PION będą informować o ulgach i uprawnieniach z jakich mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

 

Serdecznie zapraszamy:

ul. Sienkiewicza 18
lub ul. Filmowa2, II piętro

76-200 Słupsk

tel. 59 726 01 78
59 722 20 88

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive