Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotu artykułów i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w miejskich lub powiatowych centrach pomocy rodzinie o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Pomoc finansowa ze środków PFRON jest przyznawana w formie dofinansowania lub refundacji:

1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

2) do 150% sumy kwot limitu, o którym mowa w pkt 1 wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Warunkiem dofinansowania jest to, że przedmiot musi zostać zakupiony przy udziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby otrzymać dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, osoba niepełnosprawna powinna złożyć wniosek wraz z kopią orzeczenia, kopią zlecenia, ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach NFZ i kwotą udziału własnego. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczeprocedury w regionach

  • Słupsk
  • Powiat słupski

Wniosek należy złożyć w:

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Słupsku
ul. Jaracza 5 w pok. nr 12
tel.: 59 814 28 72 / 59 814 28 71

Pobierz wniosek

Wniosek należy złożyć w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20
76-200 Słupsk
tel. 59 841 43 11

Pobierz wniosek