Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, może zostać przyznany pracodawcy, jeżeli:
- zobowiązał się do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy,
- prowadzi działalność od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
- złoży wniosek w Urzędzie.

Ponadto o przyznanie zwrotu kosztów może ubiegać się Wnioskodawca:
- który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
- w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego likwidację.

Refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Wyposażenie stanowiska pracyprocedury w regionach

  • Słupsk
  • Powiat słupski

Wniosek należy złożyć w:

Urząd Miasta
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 104
76-200 Słupsk
tel. 59 84 88 463

Pobierz wniosek

Wniosek należy złożyć w:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Fabryczna 1
76-200 Słupsk
tel. 59 845 67 86

Pobierz wnioski